โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางบุณยกร อินทร์แก้วศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกฤติยา สุขเรือง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวจารุณี เกิดแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2