โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไมตรี ไชยศร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ