โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุพเยาว์ ศรีวะบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย