โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสุพัฒน์ เดชนุ่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบุณยกร อินทร์แก้วศรี
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายไมตรี ไชยศร
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางพัชราภรณ์ ไชยศร
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางฑิฆัมพร รัตนบุรี
ครู คศ.2

นางยุพเยาว์ ศรีวะบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร