โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสุพัฒน์ เดชนุ่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบุณยกร อินทร์แก้วศรี
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายไมตรี ไชยศร
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางพัชราภรณ์ ไชยศร
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางฑิฆัมพร รัตนบุรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางยุพเยาว์ ศรีวะบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2