โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ครูที่ปรึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คุณครูบุณฑริกา   เกื้อกูลสงฆ์  
คุณครูอรุณ ทันยุภัก  
คุณครูลัดดาวัลย์  ทองแดง
จำนวน  39 คน
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ครูที่ปรึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  คุณครูฑิฆัมพร รัตนบุรี
คุณครูรุจิรา บัวลอย
 จำนวนนักเรียน 29 คน
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ครูที่ปรึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คุณครูไมตรี  ไชยศร
คุณครูพัชราภรณ์  ไชยศร
 จำนวนนักเรียน  22  คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
คุณครูที่ปรึกษา มัธยมศึกษา  4   คุณครูจิตรตรา  วรรณมณี
จำนวนนักเรียน  10 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
คุณครูที่ปรึกษา  ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 คุณครูยุพเยาว์  ศรีวะบุตร
จำนวนนักเรียน 3 คน

คุณครูที่ปรึกษา  ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 คุณครูภูวิทิต  อำนักมณี
     คุณครูจริยา  ยงกำลัง
จำนวนนักเรียน 12 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
คุณครูที่ปรึกษา  ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 คุณครูบุณยกร  อินทร์แก้วศรี
     คุณครูจารุณี      เกิดแก้ว
จำนวนนักเรียน 9 คน

คุณครูที่ปรึกษา  ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 คุณครูสุพิศ  บุตรธรรมศร
จำนวนนักเรียน 7 คน