โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียน

                ภายในปี  ๒๕๕๔  โรงเรียนวังหินวิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล ที่มีความพร้อมในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา  เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

 

                                                                                          พันธกิจ

1.       สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.    พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกสาขาวิชา

3.    ส่งเสริมให้นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

4.   พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

                                                      

                                                              เป้าประสงค์

1.   นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

2.   บุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

3.   นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

4.   นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้

5.   ชุมชนและองค์กรอื่นในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

                                                             กลยุทธ์

1.   สร้างความเท่าเทียมในการได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2   ยกระดับคุณภาพของบุคลากร

3.   สร้างคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์

4.   พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้

5.   ระดมทรัพยากรจากชุมชนและองค์กรอื่นในท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

 

 

 

 

จุดเน้น

จุดเน้น       

1.       จุดเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.       จุดเน้นหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

3.       จุดเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระเบียบวินัย แปละประชาธิปไตยของนักเรียน

4.       จุดเน้นด้านอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อม

5.       จะเน้นด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย ด้านการภัยยาเสพติด

6.       จุดเน้นด้านการกำกับ ตรวจสอบ และรายงาน